U Kamenného rybníku

1.stav                                   2.stav                                   3. stav                           4. stav                                      5. stav                                 matrice